Параметри

Параметър Измерване Мерна единица Стойност
Време за първоначално свързване на услуга достъп до Интернет Времето, за което са изпълнени най-бързите 95% и 99% от заявките дни 1 ден
Процент на заявките, изпълнени до датата, договоране с клиента, а когато процентът е под 80% - среден брой на дните закъснение след договорената дата % 99
Време за отговор при услуги от оператор Средно време за отговор секунди 25
Процент на отговорените повиквания в рамките на 20 сек % 85
Процент на жалбите относно коректността на сметките при услуга достъп до Интернет Съотношение на сметките, за коректността на които са подадени жалби, спрямо общия брой издадени сметки проценти 0.01
Постигната скорост на предаване на данни Максимална скорост на предаване на данни Mbps 200
Минимална скорост на предаване на данни Mbps 1
Средна стойност и стандартно отклонение на скоростта на предаване на данни Mbps 20
Коефициент на неуспешните опити за предаване на данни Процент на неуспешните опити за предаване на данни % 0,002
Закъснение при предаване на данни (еднопосочно) Средна стойност на закъснението при предаване на данни ms 20
Стандартно отклонение на закъснението % 4