ТИПОВИ ОБЩИ УСЛОВИЯ


за взаимоотношенията с крайните потребители на „ЛАФИ” ЕООД, далекосъобщителен оператор с удостоверение за регистрация по обща лицензия № 201, изх. №08-01-389/27.09.2007 г. За осъществяване на далекосъобщения чрез обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми и предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на град Балчик, обл. Добрич.

РАЗДЕЛ I
Предмет и общи положения


1. С тези Общи условия на договора между „ЛАФИ” ЕООД със седалище и адрес на управеление гр. Балчик, обл. Добрич, ул. „Варненска”, бл. 2, вх. Б – партер наричан по-долу “ОПЕРАТОР”, и неговите крайни потребители, наричани по-долу “ПОТРЕБИТЕЛИ” се уреждат условията и реда за предоставяне на далекосъобщителни услуги по удостоверение за регистрация по Oбща лицензия № 201, изх. №08-01-389/27.09.2007 г., издадено на ОПЕРАТОРА за осъществяване на далекосъобщения чрез обществена кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио- и телевизионни програми, наричана по-нататък “МРЕЖАТА”, и за предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез нея на територията на гр. Балчик, обл. Добрич.
2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от договора, сключен между тях.
3. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица, както и еднолични търговци и юридически лица, регистрирани в Република България.

РАЗДЕЛ II
Услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА чрез МРЕЖАТА


4. ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез МРЕЖАТА:
4.1. разпространение на радио- и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) като основен пакет програми, предоставяни в некодиран вид на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и приемани от тях посредством крайни устройства - телевизионни и/или радиоприемници;
4.2. разпространение на радио- и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла на Закона за радиото и телевизията (ЗРТ) като допълнителен пакет програми, предоставяни в кодиран вид на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и приемани от тях посредством крайни устройства – телевизионни и/или радиоприемници, след предварително декодиране чрез потребителски декодер;
4.3. видео по поръчка – услуга, позволяваща на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да получават в определен от тях час изрично заявени от тях програми или предавания посредством кабелен модем и телевизионен приемник или компютър;
5. В случаите, когато ОПЕРАТОРЪТ не предоставя услугите по т. 4.2, и т. 4.3, със собствени средства, той сключва договори със съответните фирми - доставчици, в които се уреждат редът и условията за предоставянето им, като ОПЕРАТОРЪТ гарантира за качеството на предоставяните услуги.
6. В случай че ОПЕРАТОРА обяви, че има възможност да продава на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, те могат да закупят от ОПЕРАТОРА крайни устройства (приемници, декодери и др.) по цени, определени в ценовата листа на ОПЕРАТОРА, като за всички продадени устройства ОПЕРАТОРА гарантира осигуряване на съответните гаранционни срокове, както и следгаранционно обслужване.
6.1. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ могат да ползват крайни устройства, закупени от други фирми или физически лица.
6.2. ОПЕРАТОРЪТ отдава под наем крайни устройства, като урежда взаимоотношенията си с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез допълнителен договор за наем.
7. ОПЕРАТОРЪТ предоставя услуги на лица с инвалидност първа група и на лица със специални социални нужди при преференциални условия – до 30% отстъпка от стандартните цени на услугите.
8. ОПЕРАТОРЪТ активира услугите, съгласно сключения договор с ПОТРЕБИТЕЛЯ, в срок до 3 дни от датата на плащане на цената за активиране на услугите, по т. 22.1 от настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ III
Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ (договор за услуги)


9. Договорът между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се счита за сключен от датата на подписването му.
10. В договора се посочват идентификационни данни на ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, услугите, които ще се ползват от ПОТРЕБИТЕЛЯ, срокът за ползване на услугите, начинът на заплащане, лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес за кореспонденция, преференциалните условия за лица с I и II група инвалидност и лица със специални социални нужди (в случай че има такива), документите, които такива лица следва да представят на ОПЕРАТОРА и други.
11. Изменение на договорите се допуска при следните обстоятелства:
11.1. Изменение на клаузите на договорите може да поиска всяка от страните в срока на действието му.
11.2. Изменение на договорите може да се извърши и при наличие на форсмажорно събитие, при промяна на законодателството или при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност.
11.3. Страните могат да правят изменения и допълнения на договорите само с допълнителни писмени споразумения.

РАЗДЕЛ IV
Права на ОПЕРАТОРА

12. ОПЕРАТОРЪТ има право:
12.1. да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез МРЕЖАТА далекосъобщителните услуги по раздел II от тези Общи условия;
12.2. да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си съответните суми в сроковете, определени в раздел Х на тези Общи условия, за предоставените от него услуги;
12.3. да дава писмено или аудио-визуално указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните устройства;
12.4. да продава и предоставя под наем крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ срещу заплащане, както и да извършва или организира поддръжки и ремонти на тези крайни устройства съгласно т. 6 от тези Общи условия;
12.5. да прекрати с 7 дневно предизвестие предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛ в случай на неплащане на цените по т. 22.2 в срок до 7 дни след изтичане на срока за плащане.
12.6. да получава обезщетенията, предвидени в раздел IX на тези Общи условия;
12.7. да прекъсва временно предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на профилактични прегледи, ремонти и надстройки на МРЕЖАТА;
12.8. в предварително писмено уточнено с ПОТРЕБИТЕЛЯ време, на достъп до имота му с цел изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията от МРЕЖАТА;

РАЗДЕЛ V
Задължения на ОПЕРАТОРА


13. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:
13.1. да изгражда, поддържа и развива МРЕЖАТА в съответствие с разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в РБ стандарти, като спазва изискванията за качество на сигналите за изображение и звук, електромагнитна съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, като във връзка с това се задължава:
а) да използва само далекосъобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;
б) да използва далекосъобщителни устройства само по предназначението и начина, определени от производителя;
в) да използва само технически изправни далекосъобщителни устройства;
г) да не изменя техническите характеристики на използваните далекосъобщителни устройства;
д) да изгражда, поддържа и използва всички технически системи по такъв начин, че и при нормална работа, и в условията на неизправност да не създават никаква опасност за лицата, работещи с тях, проверяващите и населението.
13.2. да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на МРЕЖАТА 24 часа в денонощието 7 дни в седмицата;
13.3. да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност;
13.4. да не създава предимства за отделни ПОТРЕБИТЕЛИ или група от тях по отношение на една и съща услуга;
13.5. да спазва минимален три месечен срок, в който запазва разположението на програмите по честотно разпределените канали в МРЕЖАТА;
13.6. да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по телефон или на сайта си за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на мрежата, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата в срок от 2 дни преди ефективното й прекъсване;
13.7. предварително да уведомява писмено ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при искане за достъп до техни помещения;
13.8. да пази цялата информация, отнасяща се до сметките на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, в продължение на 12месеца и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при писмено искане, разпечатка от тези сметки;
13.9. да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната активност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които ОПЕРАТОРЪТ я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни органи;
13.10. да спазва срока за активиране на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по т. 8 от тези Общи условия;
13.11. да отстранява повредите, дължащи се на външни причини и привеждане на мрежата в състояние на нормална работа във възможно най-кратък срок, след отпадане на причините;
13.12. да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на работа в срок от 24 часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на писмено, по телефона и / или в офиса уведомяване за повредата от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или от установяването й от страна на ОПЕРАТОРА, посредством упълномощените за това лица;
13.13. да оповести адрес и / или телефон, на който да приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите и води регистър по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване;
13.14. да уведомява писмено или аудио-визуално във възможно най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;
13.15. да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги; 13.16. да прекратява предоставянето на услугите в предвидените в договора срокове или, по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в сроковете, предвидени в т. 30 от тези Общи условия;
13.17. да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на подаването им;
13.18. да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, причините и основателността им и предприетите действия след разглеждането им за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни.
13.19. да прилага към договора списък с наименованията на телевизионните програми, включени в ценовия пакет.
13.20. да уведомява крайните потребители не по-късно от един месец от изтичане на срока на индивидуалните договори с тях.

РАЗДЕЛ VI
Отговорност на ОПЕРАТОРА


14. При забава за активирането на услугите по т. 8 от тези Общи условия, ОПЕРАТОРЪТ дължи неустойка за всеки ден закъснение в размер на 5% от еднократните суми за активиране на услугите. Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец.
15. За неотстранени повреди в МРЕЖАТА и съоръженията към нея, или по други причини, в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯ не е могъл да ползва услугите повече от 5 дни през един календарен месец, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща част от дължимата месечна абонаментна цена, пропорционална на периода през който е ползвал услугите. Не е необходимо посочените дни да са последователни. ОПЕРАТОРЪТ приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомления, съгласно т. 13.13 от тези Общи условия.
16. Когато ОПЕРАТОРЪТ не уведоми Потребителите съгласно т. 13.6 или не спази съответния посочен срок, дължи неустойка в размер на 10% от месечната абонаментна цена. Неустойката се изплаща в срок до един месец от датата на закъснението. Заплащането може да се извършва чрез приспадане на съответната дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец.
17. Надвзети суми за предоставяни услуги и сумите по уважени рекламации по т. 14, т. 15 и т. 16 от тези Общи условия се възстановяват на ПОТРЕБИТЕЛЯ заедно със законната лихва.

РАЗДЕЛ VII
Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


18. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права:
18.1. да изискват сключване на договор за ползване на всички далекосъобщителни услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА;
18.2. да получават услугите по раздел II с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия и договорът, подписан между страните;
18.3. да уведомяват ОПЕРАТОРА по начина, указан в т. 13.13 от тези Общи условия, за проблеми, свързани с ползването на услугите;
18.4. да искат информация и справки по телефона съгласно т. 13.15 от тези Общи условия относно ползването на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА;
18.5. да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в срока по т. 13.17 от тези Общи условия;
18.6. да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА и услугите, предоставяни чрез нея; неспазване на публичните условия на Лицензията и Общите условия от страна на ОПЕРАТОРА;
18.7. да получават при поискване в случаите на повреди, аварии и всякакви други прекъсвания в ползването на услугите, които не са причинени от тях, документ, удостоверяващ възникването и времетраенето на прекъсването;
18.8. да прекратяват ползването на услугите по свое желание след подаване на 30 дневно предизвестие до ОПЕРАТОРА;
18.9. да прекратят временно ползването на услуги по свое желание, за период не по-малък от 3 месеца след подаване на предизвестие до ОПЕРАТОРА.
18.10. да поискат възстановяване на прекратените услуги след изплащане на задълженията си към ОПЕРАТОРА.
18.11. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ при изменение на Общите условия по инициатива на ОПЕРАТОРА има право да прекрати индивидуалния договор без санкции в срок до един месец от влизането им в сила.
18.12. Ако в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛ по заварен договор не е заявил писмено, че отхвърля общите условия, същите се считат за приети.
18.13. Да прекратят договора си за УСЛУГАТА в рамките на 7 (седем) календарни дни от датата на инсталиране и/или първоначално активиране на УСЛУГАТА, в случай че не са доволни от предлаганото качество.
18.14. При отпадане на телевизионна програма от списъка потребителят има право да прекрати договора, без да дължи обезщетение и/или неустойка, като отправи едномесечно писмено предизвестие.

РАЗДЕЛ VIII
Задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


19. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:
19.1. в предварително писмено съгласувано с ОПЕРАТОРА време да му осигурят достъп до имота си с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на МРЕЖАТА;
19.2. да не извършват промени в абонатната МРЕЖА на ОПЕРАТОРА;
19.3. да не подават сигнал на трети лица;
19.4. да оказват необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на изискванията по т. 19.2 и т. 19.3. Контролът се осъществява от упълномощени от ОПЕРАТОРА лица;
19.5. при желание за временно прекратяване ползването на услуги от МРЕЖАТА, да уведоми писмено ОПЕРАТОРА 30 дни преди желаната дата, като заплати съответстващата на срока на предизвестието част от месечната абонаментна цена;
19.6. да спазват указанията, инструкциите и предписанията на ОПЕРАТОРА за правилно ползване на крайните устройства;
19.7. да използват само крайни устройства, на които е оценено съответствието съгласно НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (Приета с ПМС № 175 от 7 август 2002 г., Обн., ДВ, бр. 79 от 16.08.2002 г.; изм., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 11.02.2003 г.);
19.8. да не извършват каквито и да е промени в крайните устройства и да не включват към тях приспособления, за които нямат разрешение от ОПЕРАТОРА;
19.9. да заплащат определените от ОПЕРАТОРА цени по начин и в срокове за плащане, посочени в раздел Х от тези Общи условия;
19.10. да заплащат месечните абонаментни цени по т. 22.2 от тези Общи условия в случаи на неизправно получаване или прекъсване на услугите, вследствие на тяхно виновно поведение;
19.11. да заплащат дължимите суми, независимо от подадените уведомления и жалби до ОПЕРАТОРА за неизправно получаване или прекъсване на услугите;
19.12. да уведомяват в срок до 7 дни ОПЕРАТОРА за настъпили изменения в идентификационните данни по т. 41 от тези Общи условия.
19.13. В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ изгуби, унищожи или повреди или допусне унищожаването / повреждането на предоставеното му от ОПЕРАТОРА оборудване, той е длъжен да заплати стойността му. В противен случай ОПЕРАТОРЪТ има право едностранно да прекрати договора и да потърси защита на правата си по съдебен ред. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да заплати стойността на предоставеното му от ОПЕРАТОРА оборудване и в случаите, когато след прекратяване ползването на услугите и/или прекратяване на договора с ОПЕРАТОРА не върне предоставеното му оборудване. Стойността на предоставеното от ОПЕРАТОРА оборудване е определена в ценовата листа на ОПЕРАТОРА.
19.14. При ползване на услуги, обвързани със задължителен минимален срок на договора, и прекратяване / разваляне на договора преди изтичането на минималния посочен в него срок, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща неустойка в размер на цените за услугите, за които е сключен договорът, от датата на прекратяването му до изтичане на минималния посочен срок или неустойката, предвидена в договора и/или допълнителните споразумения към него.
19.15. При гръмотевична буря и/или други природни стихии и/или бедствия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължават да изключват от електрозахранването и от МРЕЖАТА телевизионния приемник/ци и/или компютъра, както и да изключват коаксиалния кабел на кабелната телевизия. Ако се използва устройство за безжична връзка (рутер), същото да се изключи от електрическата мрежа и да се изключи връзката между устройството и МРЕЖАТА.

РАЗДЕЛ IX
Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ


20. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия, като отговорността им е съизмерима на причинените щети.
20.1. ОПЕРАТОРЪТ спира предоставянето на услуги, изключва Потребителя от мрежата и може да откаже сключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията му по точки 19.2, 19.3 и 19.4 незабавно, след констатиране на нарушението.
20.2. В случаите на неплащане на дължимите суми и в срок, или при неизпълнение на задълженията му по т. 19.1 ОПЕРАТОРА спира предоставянето на услуги с 7 дневно предизвестие.
21. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ОПЕРАТОРА обезщетение, за всички просрочени задължения, в размер на законната лихва от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми, съгласно Закона за задълженията и договорите.

РАЗДЕЛ X
Цени. Условия на заплащане на услугите.


22. ОПЕРАТОРЪТ събира от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ суми за предоставяните от него услуги, както следва:
22.1. еднократна цена за активиране на услугите, за които е сключен договора. Сумата се заплаща в момента на сключване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ. Цената за активиране се заплаща за включване към МРЕЖАТА посредством 1 брой абонатен контакт (цената се заплаща при сключване на договора и не се връща при прекратяването му);
22.2. месечна абонаментна цена, осигуряваща достъп до услугите, за които е сключен договора между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ. Месечната абонаментна цена се заплаща в срок до 1-во число на всеки текущ месец;
22.3. еднократна цена за активиране на допълнителна услуга или абонатен контакт. Цената се заплаща в момента на подписване на допълнителното споразумение към договора;
22.4. цена за повторно свързване към МРЕЖАТА – заплаща се от ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай, че няма активирана услуга в продължение на 2 (два) последователни месеца.
23. Цените за предоставените услуги се заплащат:
23.1. в офиса на ОПЕРАТОРА, находящ се на адрес: гр. Балчик, ул. „Варненска” бл. 2, вх. Б - партер;
23.2. по банков път в банка УниКредит БУЛБАНК, клон Балчик, IBAN BG84UNCR96601091121128, BIC код UNCRBGSF
23.3. При плащане на цените по банков път, плащането се счита за извършено от датата на постъпване на сумите по сметката на ОПЕРАТОРА.
24. Всички суми за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени съгласно действащия ценоразпис на ОПЕРАТОРА.
25. ОПЕРАТОРЪТ издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ (например: фактура, касова бележка) за получено плащане по различните u1074 видове цени при всяка от използваните форми на разплащане.
26. ОПЕРАТОРЪТ определя и променя цените за предоставяните услуги по реда на Закона за далекосъобщенията и актовете за прилагането му.
27. ОПЕРАТОРЪТ прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги. При промяна на размера на цените в ценовата листа, тя се публикува в срок от 7 дни преди датата на влизането й в сила. ОПЕРАТОРЪТ предоставя ценовата листа на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на общодостъпни места, включително във всяка своя служба, на територията, на която предоставя услугите си.
28. ОПЕРАТОРЪТ изпраща 7 дневно предизвестие до ПОТРЕБИТЕЛЯ за прекратяване на договора при просрочени дължими плащания, съгласно т. 30.3 от тези Общи условия.

РАЗДЕЛ XI
Продължаване и прекратяване на договора за услуги


Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се продължава при следните условия:
29.1. След изтичане на срока, договорът се подновява автоматично за същият период от време, освен ако някоя от страните по договора не е изразила писмено желанието да го прекрати поне 1 месец преди изтичане на срока на предоставяне на услугите.
30. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се прекратява:
30.1. в срока, регламентиран в договора, или при взаимно съгласие, изразено писмено от страните;
30.2. едностранно от ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно т. 18.8 от тези Общи условия;
30.3. едностранно, с 7 дневно предизвестие, от ОПЕРАТОРА в случай на неплащане на цените по т. 22.2 от тези Общи условия от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в срок до 7 дни след падежа на плащането или при неизпълнение на задълженията му по т. 19.1.
30.4. едностранно, без предизвестие от ОПЕРАТОРА, при неизпълнение на задълженията му по т. 19.2, т. 19.3 и т. 19.4 от тези Общи условия;
30.5. незабавно при настъпване на обстоятелства на непреодолима сила;
30.6. незабавно по силата на акт на компетентен държавен орган;
30.7. незабавно при заличаване на регистрацията на ОПЕРАТОРА по общата лицензия.
30.8. при смяна собствеността на имот.
30.9. Безсрочен договор може да бъде прекратен едностранно от ОПЕРАТОРА или ПОТРЕБИТЕЛЯ с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие отправено до другата страна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е задължен да върне предоставеното за ползване или отдаденото под наем оборудване (крайно устройства) в работещ вид в 30 дневен срок.

РАЗДЕЛ XII
Обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при неспазване от страна на Оператора на договорените задължения


31. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на обезщетение при неизпълнение от страна на ОПЕРАТОРА на договорените задължения.
32. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ реализират правото си по т. 31 като подават до ОПЕРАТОРА жалби и рекламации.
33. Отговорността на ОПЕРАТОРА се реализира при условията и по реда на раздел VІ от настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ XIIІ
Решаване на спорове


34. Споровете между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

РАЗДЕЛ XIV
Изменения и допълнения на Общите условия


35. ОПЕРАТОРЪТ може да внася промени в Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ или по своя инициатива - при въвеждане на нови услуги или по други причини. Промените се съгласуват с Комисията за регулиране на съобщенията.
36. ОПЕРАТОРЪТ прави публични Общите условия в 7-дневен срок след съгласуването или изменението им.
37. ОПЕРАТОРЪТ прави Общите условия публични за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си, като ги поставя на подходящи общодостъпни места, включително във всяка своя служба, на територията на която предоставя услугите, през целия период на действие на Лицензията и предоставя достъп до тях на ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора.
38. Тези Общи условия се прилагат и за заварените ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да съобщи на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по заварен договор за тези общи условия, като им даде 14 дневен срок за отхвърлянето им. Ако в посочения срок ПОТРЕБИТЕЛ по заверен договор не е заявил писмено, че отхвърля общите условия, същите се считат за приети.

РАЗДЕЛ XV
Приложим закон


39. По въпроси, неуредени от настоящите Общи условия, приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.

РАЗДЕЛ XVІ
Определения


40. По смисъла на тези Общи условия:
40.1. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ:
а) извънредни обстоятелства – природни бедствия и аварий, пожари, наводнения, земетресения и т.н.;
б) причини независещи от ОПЕРАТОРА – откраднати кабели, прекъсване на електрозахранването или нестабилно електрозахранване в района и т.н.
40.2. КРАЙНО УСТРОЙСТВО : устройство, предназначено за пряко или непряко свързване към крайна точка на обществената далекосъобщителна мрежа за предаване, пренасяне, обработка или приемане на информация /телевизионен приемник, радиоприемник, модем, вход за колективна абонатна мрежа и т.н. /

РАЗДЕЛ XVІІ
Допълнителни условия


41. В договора страните се идентифицират както следва:
41.1. ОПЕРАТОР – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, съдебна регистрация, лицето представляващо ОПЕРАТОРА, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и банкова сметка;
41.2. ПОТРЕБИТЕЛ:
а) физическо лице - с име и ЕГН по документи за самоличност, адрес за кореспонденция, а при необходимост и документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно, съдебно решение и др.);
б) едноличен търговец - с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и лицето, което го представлява.
б) юридическо лице – с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и лицето, което го представлява.
42. Всички предизвестия следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страните, посочен в договора.
42.1.Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора, към която са отправени при спазване на разпоредбите на Гражданско процесуалния кодекс.
42.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил ОПЕРАТОРА за промяна на адреса си за кореспонденция, се счита, че предизвестията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в договора адрес.